Kolmannen maan työntekijät ja Suomessa työskentely

Kolmannen maan työntekijät ja Suomessa työskentely

Kolmannen maan kansalaisella (EU/ETA-maiden ulkopuolinen kansalainen), joka on ollut työssä Suomessa yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana siten, että hän on täyttänyt työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon, on oikeus työttömyyspäivärahaan Suomessa oleskelun jatkuessa, vaikka häntä ei pidetä Suomessa asuvana.

Lakia sovelletaan 30.12.2013 ja sen jälkeen tehtävään työhön.