Yrittäjyys

Yrittäjän työssäoloehto

Työssäoloehdon pituus on yrittäjillä 18 kuukautta. Sitä ei voi kartuttaa palkansaajakassassa, vaan yrittäjän tulee siirtyä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan (AYT tai Suomen Yrittäjäin tk). Työssäoloehdon täytyy täyttyä työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana. Työssäoloehtoon hyväksytään vähintään neljä kuukautta kestävät työskentelyjaksot.

Työssäoloehdon edellytykset

Yritystoiminnan täytyy olla laajuudeltaan olennaista (=päätoiminen yritystoiminta). Laajuudeltaan olennaista yritystoimintaa on aika, jolta yrittäjä on maksanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Minimi on 8520 euron vuosituloon perustuva vakuutus. Yrittäjän tulee ottaa Yrittäjien eläkevakuutus yrittäjyysajalle.

Kukin yrittäjänä työskennelty jakso luetaan yrittäjän työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehtoon ei voida lukea työtä, jona henkilö on saanut osasairauspäivärahaa.

Jos yrittäjäkassan jäsen kassasta erottuaan siirtyy toisen yrittäjäkassan jäseneksi kuukauden kuluessa, saa jäsen hyväkseen hänen työssäoloaikansa ja vakuutettunaoloaikansa edellisessä yrittäjäkassassa.

Lakimuutokset 1.1.2014 alkaen

  • mahdollista myyntivoittoa ei enää jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai yrityksen viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma on enintään 20 000 euroa, kun ennen 1.1.2014 vastaava enimmäisloppusumma oli 10 000 euroa. Muutos koskee päivärahanhakijoita, joiden yritystoiminta päättyy ja työttömyys alkaa 1.1.2014 tai sen jälkeen.
  • palkansaajakassasta yrittäjäkassaan siirtyvä jäsen ei saa hyväkseen palkansaajakassassa kertynyttä työssäoloaikaa tai vakuutettunaoloaikaa.
  • henkilö voi osoittaa TE-viranomaiselle, ettei yritystoiminta ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle, olemalla yritystoiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä.