Yrittäjyys

Sivutoiminen yritystoiminta

 TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon siitä, työllistyykö hakija yritystoiminnassa ja onko yritystoimintaa pidettävä päätoimisena vai sivutoimisena. TE-toimisto arvioi yrittäjyyden laatua aina työmäärän perusteella, eli yritystoiminnasta saatujen tulojen määrällä ei ole tässä arvioinnissa merkitystä.

Yritystoiminnan kannattamattomuutta ei siis voida kompensoida työttömyysturvalla. Toisaalta kannattavaakaan yritystoimintaa ei katsota päätoimiseksi, ellei TE-toimisto arvioi sen vaatimaa työmäärää niin suureksi, että se on esteenä kokopäiväisen työn vastaanottamiselle.

Jäsenelle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, mikäli TE-toimisto katsoo työttömyyskassalle antamassaan lausunnossa sinut sivutoimiseksi yrittäjäksi. Sovittelussa yritystoiminnan tulot huomioidaan lähtökohtaisesti verotietojesi mukaan. Jos kyseessä on aloittava yritystoiminta, ei vahvistetun verotuksen tietoja voida kuitenkaan käyttää. Sama tilanne on silloin, kun yritystoiminta on verotuksen vahvistamisen jälkeen muuttunut oleellisesti. Jos Paperityöväen työttömyyskassa ei voi käyttää sovittelussa huomioon otettavien tulojen arvioinnissa verotuksen tietoja, pyritään tulot silti arvioimaan mahdollisimman pitkälle verotuksen sääntöjen mukaisesti.

Kaikki liike- ja ammattitoiminnan harjoittajat ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia. Tulojen arviointi ilman verotuksen tietoja perustuukin lähtökohtaisesti esitettyihin tuloslaskelmiin. Myös sovittelun piirissä olevasta pienimuotoisesta, itsenäisestä tulonhankkimistoiminnasta (esimerkkinä erilaiset verkostomarkkinointityöt) on pidettävä niin sanottua muistiinpanokirjaa, johon aikajärjestyksessä merkitään tulot ja menot. Sovittelussa huomioon otettavien tulojen arviointi perustuu näissä tilanteissa muistiinpanokirjaan merkittyihin tietoihin, joita arvioidaan verotuksen sääntöjen mukaan.