Työllistymistä edistävät palvelut

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Koulutus on pääasiassa ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta. Työvoimaviranomainen hankkii koulutuksen, ja koulutuksia järjestetään oppilaitoksissa, kurssikeskuksissa yms. Koulutuksesta sovitaan yleensä työllistymissuunitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Työttömyyskassa maksaa työvoimakoulutuksen ajalta ansiopäivärahaa, jos jäsenen työssäoloehto on kunnossa. Ansiopäivärahaa maksetaan korotetulla ansio-osalla palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös loma-ajoilta. Maksettavat päivät kuluttavat enimmäisajan maksupäiviä.

Työvoimakoulutuksen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa, vaikka henkilö katsottaisiin päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai kokonaan lomautettu, jos hän on kuitenkin työttömyysuhan alainen. TE-toimisto arvioi sen, onko kyseessä päätoiminen yrittäjä, sekä sen, voidaanko henkilöä pitää työttömyysuhan alaisena. TE-toimisto ilmoittaa näistä seikoista työttömyyskassalle työvoimapoliittisessa lausunnossa. Jäsenellä ei ole oikeutta päivärahaan siinä tapauksessa, jos hän on työssä, mutta ei ole työttömyysuhan alainen.

    • Päätoimiselle yrittäjälle voidaan maksaa ansiopäivärahanperusosaa työvoimakoulutuksen ajalta.
    • Työttömyysuhan alaiselle työntekijälle voidaan maksaa ansiopäiväraha ansio-osineen työvoimakoulutuksen ajalta.

Koulutusajalta maksetaan lisäksi 9 tai 18 euron suuruista verotonta kulukorvausta viideltä päivältä viikossa. 9 euron suuruista kulukorvausta ei tarvitse erikseen hakea, vaan se maksetaan ansiopäivärahan lisänä. Korvaus on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseksi. Sen vuoksi sitä ei makseta koulun loma-ajoilta.

Korotettua kulukorvausta (18 euroa) maksetaan, jos opiskelija osallistuu koulutukseen työssäkäyntialueensa ulkopuolella.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna myös siinä tapauksessa, että opiskelija osallistuu koulutukseen työssäkäyntialueellaan, mutta kotikuntansa ulkopuolella ja hänelle aiheutuu tästä ylimääräisiä majoituskustannuksia. Opiskelijan tulee esittää työttömyyskassalle vuokrakuitti tai muu vastaava luotettava selvitys asumiskuluistaan korotetun kulukorvauksen maksamista varten.

TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle, onko koulutus kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Ansiopäivärahaa haetaan koulutuksen ajalta samalla lomakkeella ja samalla tavalla kuin ansiopäivärahaa haetaan työttömyyden ajalta.

Jos jäsen täyttää uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen aikana, ei  enimmäiskesto ala alusta. Myöskään uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos enimmäisaika täyttyy koulutuksen aikana, ei jäsenellä ole enää koulutuksen ajalta oikeutta ansiopäivärahaan. Tällaisessa tilanteessa jäsen saattaa saada Kansaeläkelaitokselta työmarkkinatukea. Kun koulutus loppuu, on jäsenellä kuitenkin muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaoikeus perustuu tuolloin koulutuksen aikana täyttyneeseen työssäoloehtoon. Enimmäismaksuaika alkaa tällöin alusta, ansiopäivärahasi taso määritellään uudelleen ja jäsenelle asetetaan uusi omavastuuaika.