Työllistymistä edistävät palvelut

Päivärahan hakeminen työllistämistä edistävän palvelun ajalta

 

Ansiopäivärahaa haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Postitettavan ansiopäivärahahakemuksen saa lomakesalkusta tai päivärahaa voi hakea sähköisesti eAsionnin kautta.

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei saa olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkitty päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta taannehtivasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle.

Hakemusta täytettäessä on muistettava merkitä kohtaan Selvitys ajalta, jolta haet ansiopäivärahaa, jokaisen päivän kohdalle (myös lauantai ja sunnuntai), oletteko osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Merkitse myös, jos olette ollut työssä, sairaana, lomalla tai poissa TE-toimiston kanssa sovitusta palvelusta. Työssäoloa on myös aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, esim. vuosiloma. Työtuntien määrä merkitään työtunnit -sarakkeeseen. Työtunnit merkitään vain työssäolopäivien kohdalle.

Jos olette olleet työvoimakoulutuksessa, merkitkää hakemukseen TYÖVOIMAKOULUTUS. Jos olette olleet omaehtoisesti opiskelemassa, merkitkää hakemukseen OMAEHTOINEN OPISKELU. Muissa työllistämistä edistävissä palveluissa ollessamme merkitkää missä: TYÖNHAKUVALMENNUS, URAVALMENNUS, KOKEILU tai KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA. Ilmoittakaa näiden neljän viimeisen osalta myös palvelusta poissaolopäivät merkinnällä 'POISSAOLO, LOMA, OMA TYÖKYVYTTÄMYYS' tai 'POISSAOLO, ALLE 10 V LAPSEN SAIRAUS'.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ilman erillistä selvitystä kolmelta ensimmäiseltä omasta työkyvyttömyydestä johtuvalta palvelusta poissaolopäivältä. Mikäli olette yli kolme päivää oman työkyvyttömyyden vuoksi poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, päivärahan saaminen edellyttää lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen toimittamista työttömyyskassaan. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa aina enintään neljältä peräkkäiseltä päivältä kerrallaan alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi. Lääkärintodistusta ei edellytetä.

Ansiopäivärahahakemus liitteineen on nopeinta ja turvallisinta lähettää eAsionnin kautta, mutta sen voi myös postittaa. Hakemus tulee täyttää kohta kohdalta huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan takaisin täydennettäväksi. Jatkohakemukset kannattaa lähettää sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Hakija saa jatkohakemuksen kotiin ensimmäisen ansiopäivärahapäätöksen yhteydessä, ja sen jälkeen aina kotiin tulevien maksuilmoitusten yhteydessä.