Työllistymistä edistävät palvelut

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen opiskelu on yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Työttömyyspäivärahalla tuettuun omaehtoiseen koulutukseen on mahdollista päästä 25 vuotta täyttänyt henkilö, joka on työnhakijana TE-toimistossa.

Koulutuksesta sovitaan TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. TE-toimisto arvioi, onko koulutus tarkoituksenmukaista, toisin sanoen parantaako koulutus henkilön mahdollisuuksia työllistyä.

Opintojen tulee olla päätoimisia. Opiskelu on päätoimista, jos ne tähtäävät esimerkiksi alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi päätoimisia ovat esimerkiksi nuorille tarkoitetut lukio-opinnot sekä opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Jäsenen kannattaa keskustella TE-toimiston henkilön kanssa eri opiskeluvaihtoehdoista.

Työttömyyskassa maksaa koulutuksen ajalta ansiopäivärahaa, jos jäsenen työssäoloehto on kunnossa. Ansiopäivärahaa maksetaan korotetulla ansio-osalla korotettuna, kuitenkin enintään 200 päivältä. Opinnot on mahdollista aloittaa jo irtisanomisaikana, mutta ansiopäivärahaa ei makseta ennen työsuhteen päättymistä. Työnhaku täytyy pitää voimassa koko opintojen ajan.

Ansiopäivärahaa haetaan koulutuksen ajalta neljän kalenteriviikon jaksoissa. Lomake on sama kuin työttömyyden ajalta haettavassa ansiopäivärahassa.

Opiskeluajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa enintään 24 kuukaudelta, mutta kuitenkin enintään enimmäisajan puitteissa. Opintojen välillä olevat loma-ajat sisältyvät 24 kuukauden enimmäisaikaan. TE-toimisto seuraa 24 kuukauden enimmäisajan täyttymistä. Jos enimmäisaika täyttyy kesken opintojen, opiskelija voi hakea Kelan työmarkkinatukea opintojen loppuajalta. Työmarkkinatukea maksetaan opiskelun loppuajalta, jos TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa on sovittua opiskeluaikaa vielä jäljellä.

Vuoden 2017 alusta voimaantuleen lakimuutoksen johdosta omaehtoiseen opiskeluun ei makseta enää kulukorvausta. Mikäli omaehtoinen opiskelu on kuitenkin alkanut ennen 1.1.2017, voi olla oikeus kulukorvaukseen.  

Jos jäsen täyttää uuden työssäoloehdon koulutuksen aikana, ei enimmäiskesto ala alusta. Myöskään uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos enimmäisaika täyttyy koulutuksen aikana, ei jäsenellä ole enää koulutuksen ajalta oikeutta ansiopäivärahaan. Tällaisessa tilanteessa jäsen saattaa saada Kansaeläkelaitokselta työmarkkinatukea. Kun koulutus loppuu, on jäsenellä kuitenkin muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaoikeus perustuu tuolloin koulutuksen aikana täyttyneeseen työssäoloehtoon. Enimmäismaksuaika alkaa tällöin alusta, ansiopäivärahasi taso määritellään uudelleen ja jäsenelle asetetaan uusi omavastuuaika.