Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvan työnhakijan toimeentulo turvataan ansiopäivärahalla tai työmarkkinatuella. Palveluun osallistumisesta jäsenen tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa.

Jos jäsenellä ei ole ansiopäivärahaoikeutta, voi hän hakea Kansaneläkelaitokselta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea palveluun osallistuessa. Palveluun osallistumisen ajalta maksetaan sitä etuutta, johon jäsen olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Palvelun ajalta päiväraha voidaan tietyin edellytyksin maksaa korotetulla ansio-osalla. Muutosturvan ansio-osan maksamisesta työllistymistä edistävien palveluiden ajalta luovutaan 1.1.2014 lukien. Korotetun ansio-osan määrä muuttuu samalla aiemman muutosturvan ansio-osan suuruiseksi. Lue palvelun ajalta maksettavasta korotetusta ansio-osasta lisää nettisivujemme kohdasta Korotettu ansio-osa.

  1. Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta maksetut päivät kuluttavat ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaikaa.
  2. Ansiopäivärahan saamiseksi jäsenen tulee olla työnhakijana TE-toimistossa ja
  3. täyttää 26 kalenteriviikon työssäoloehto työttömyyskassan jäsenyysaikana.

Korotetun päivärahan maksaminen edellyttää lisäksi sitä, että palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Suunnitelma laaditaan TE-toimistossa, työnhakijan haastattelun yhteydessä. Jos palvelusta ei ole sovittu erikseen TE-toimiston kanssa, ei jäsenellä voida myöntää oikeutta korotettuun ansio-osaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella.

Työttömyyskassa maksaa palveluun osallistumisen ajalta myös kulukorvauksen. Palveluun osallistuessa jäsen voi hakea ansiopäivärahaa normaaliin tapaan päivärahahakemuksella. Muistathan pitää huolta siitä, että työnhakusi TE-toimistossa on voimassa. Työnhaun katketessa joudumme keskeyttämään päivärahan maksamisen. Myös palveluista kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen voivat johtaa päivärahaoikeuden menettämiseen.

Seuraavat palvelumuodot voivat tulla kysymykseen ansiopäivärahan saajien kohdalla:

  1. Työnhakuvalmennus
  2. Uravalmennus
  3. Koulutuskokeilu
  4. Työkokeilu
  5. Työvoimakoulutus
  6. Omaehtoinen opiskelu
  7. Kuntouttava työtoiminta