Soviteltu päiväraha

Soviteltu päiväraha

Edellytykset

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa jäsenelle,

  • Jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia,
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön,
  • jolla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä (yritystoiminnan laajuus ja työmarkkinoilla olo tutkitaan TE-toimistossa (ent. työvoimatoimisto),
  • joka tekee osa-aikatyötä. Jos työajan lyhentäminen on tapahtunut työntekijän aloitteesta, ei soviteltua ansiopäivärahaoikeutta ole.

Sovitellun ansiopäivärahan maksamisen ehtona on lisäksi, että työaika on maksimissaan 80 % alalla kokoaikaisesti toimivan työajasta. Pelkkä palkkatulojen vähyys, väheneminen tai lyhennetty työaika ei suoraan oikeuta soviteltuun ansiopäivärahaan.

Sovitellun päivärahan maksaminen ja työajan seuraaminen

Soviteltu ansiopäiväraha maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. Työnhaku täytyy olla voimassa TE-toimistossa.

Osa-aikatyössä työaikaa seurataan samalta ajalta kuin ansiopäivärahaa haetaan eli kalenterikuukauden tai neljän kalenteriviikon tarkastelujaksoina, joten työajan lyhentymisen pitää jaksottua tämän tarkastelujakson sisällä.

Jos jäsen on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, työajan lyhentymistä seurataan kalenteriviikoittain. Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa ainoastaan niiltä viikoilta, joina työaika on lyhentynyt kalenteriviikon aikana vähintään 20 %.

Jos työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä viikossa, maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräinen ansiopäiväraha. Tällöin työaika voi olla enintään 80 % alan enimmäistyöajasta kalenteriviikossa. Käytännössä hakijalla voi olla enintään neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta päivää kalenteriviikossa, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Sen sijaan jos hakijalla on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna päivärahana.

Työn täytyy tapahtua työnantajan valvonnan alla ja työaika täytyy olla luotettavasti valvottu, jotta soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Esimerkiksi provisiopalkka-alalla työskenteleville ei voida maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, jos työskentely tapahtuu kotona, vaikka saadut tulot olisivatkin vähäiset.

Jos jäsen työskentelee sellaisella työalalla, jossa käytetään työajan tasoittumisjaksoja (esim. jaksotyö), soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työaika ei tasoittumisjakson aikana ylitä 80 % alan normaalista työajasta.

Työssäoloehdon kertyminen

Jäsenelle kertyy 26 viikon työssäoloehtoa normaalisti myös sovitellun päivärahan ajalta, jos työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Kun 26 viikkoa täyttyy, ansiopäivät nollataan. Mikäli uusi päivärahan enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahaoikeuden enimmäisajan alkaessa, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen ja jäsenelle ei aseteta omavastuuaikaa. Jos tämä ehto ei täyty, seuraa työssäoloehdon täyttymisestä pääsääntöisesti uudelleen määrittely ja omavastuuaika (ks. Päivärahan uudelleen määrittely sekä Omavastuuaika). Päivärahan määrittelyssä on 80 prosentin suojaus. Tästä on kerrottu tarkemmin kohdassa Päivärahan uudelleen määrittely.