Päätökset

Päätökset

  • Työttömyyskassan tulee antaa hakijalle myönteinen tai kielteinen päätös ansiopäivärahaa koskevassa asiassa.
  • Mikäli hakija on tyytymätön saamaansa kirjalliseen päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella.
  • Valituksen täytyy olla työttömyyskassalla 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon päätöksestä. Valitus voi koskea esimerkiksi ansiopäivärahan suuruutta tai sitovan lausunnon perusteella tehtyä hylkäävää päätöstä, esimerkiksi karenssipäätöstä.
  • Hakijan katsotaan, ellei hän muuta näytä, saaneen tiedon työttömyyskassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella.
  • Valitus jätetään työttömyyskassalle. Valituksen liitteenä täytyy olla työttömyyskassan antama kirjallinen päätös alkuperäisenä sekä muut mahdolliset liitteet, jotka liittyvät valitukseen, mutta niitä ei ole aikaisemmin toimitettu työttömyyskassalle. Valitusta ei saa lähettää sähköpostitse, vaan se on postitettava työttömyyskassalle, koska asiakirja sisältää salassa pidettävää tietoa.
  • Työttömyyskassa lähettää valituskirjelmän liitteineen ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat sekä lausunnot työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle, mikäli päätöstä ei voida oikaista. Työttömyyskassa lähettää muutoksenhakijalle kuulemiskirjeen siinä vaiheessa, kun valitusasia siirretään muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon. Valitus jätetään työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätös on lopullinen, joten siihen ei voi hakea muutosta valittamalla.
  • Jokaisen päätöksen liitteenä on aina kirjallinen ohje muutoksenhakua varten.