Ansiopäiväraha

Päivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyysturvalaissa on säädetty joitakin rajoituksia ja esteitä ansiopäivärahan maksamiselle. Jotkut näistä esteistä ovat työvoimapoliittisia ja perustuvat siten TE-toimiston antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työvoimapoliittiset lausunnot ovat työttömyyskassaa sitovia, ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siinä tapauksessa, ettei TE-toimiston antaman lausunnon mukaan esteitä etuuden maksamiselle ole.

Ansiopäivärahan saamisen rajoitusten olemassaolo tutkitaan työttömyyskassassa päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi hakijan työkyvyttömyys, tämän saama taloudellinen etuus tai mahdollinen lakisääteinen sosiaalietuus. Päiväraha-asiasi mahdollisimman joutuisan käsittelyn kannalta onkin tärkeää, että toimitat Paperityöväen työttömyyskassaan hakemuksesi liitteenä kaikki tarvittavat tiedot.

Ansiopäivärahan maksamiseen sisältyy myös muita rajoituksia. Ansiopäivärahaa ei esimerkiksi makseta (lista ei ole tyhjentävä), jos jäsen:

 • ei ole työnhakijana TE-toimistossa
 • saa äitiys-, isyys-, tai vanhempainrahaa
 • saa täysien palvelusvuosien perusteella maksettavaa vanhuuseläkettä, uuden eläkejärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, työttömyyseläkettä, sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumistukea. Poikkeuksena 1.1.2008 lukien valtion eläkelain (1295/2006) 8 §:n 1 momentin mukainen vanhuuseläke, jota maksetaan normaalia alhaisemman eläkeiän perusteella (ks. kohta Vähennetty päiväraha).
 • saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • saa päivärahaa tai eläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella tai saa osa-sairauspäivärahaa
 • saa täysiin palvelusvuosiin perustuvaa vanhuuseläkettä
 • saa koulutustukea tai työmarkkinatukea
 • on päätoiminen opiskelija
 • on alle 17-vuotias
 • 18-24 -vuotiaalla ammatillista koulutusta vailla olevalla nuorella ei ole oikeutta työttömyysetuuteen syyslukukauden alkamisesta lukien, jos hän ilman pätevää syytä on jättänyt hakematta opiskelupaikkaa, on omalla menettelyllään aiheuttanut sen ettei ole tullut valituksi koulutukseen tai on muulla tavalla kieltäytynyt koulutuksesta. Ilman pätevää syytä koulutuksen keskeyttäneellä ei ole oikeutta etuuteen keskeyttämisestä lukien.
 • on yli 68-vuotias. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 65-67-vuotiaalle työttömyyskassan jäsenelle vain, jos hän on lomautettu, hänellä on sääestepäiviä tai hän on estynyt työskentelemästä muiden työnseisauksen vuoksi. Kokonaan työttömällä 65-67-vuotiaalla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan, vaan oikeus ansiopäivärahaan päättyy sen kuukauden viimeinen päivä, jona jäsen täyttää 65 vuotta.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus

Työttömyyskassa ei maksa ansiopäivärahaa ajalta, jolle työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. Jos jäsenellä on oikeus saada työnantajaltaan irtisanomisajan palkkaa tai -korvausta, mutta hän luopuu tästä joko kokonaan tai hän sopii esimerkiksi lyhyemmästä irtisanomisajasta, kuin mitä se lain tai sopimuksen mukaan olisi, ansiopäivärahahakemus hylätään siltä ajalta, jolle jäsenellä olisi ollut oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai irtisanomiskorvausta.

Työnantajalta saatu taloudellinen etuus

Ansiopäivärahan maksamisen estää sellainen työnantajan maksama rahasuoritus (”kultainen kädenpuristus”), jonka maksamisen voidaan päätellä johtuvan työsuhteen päättymisestä. Tällöin työttömyyskassa jaksottaa rahasuorituksen viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin rahasuoritus on maksettu. Työnantaja on esimerkiksi voinut maksaa rahasuoritusta usean kuukauden ajan ennen työsuhteen päättymistä. Jos rahasuoritus joudutaan katsomaan ns. kultaiseksi kädenpuristukseksi, työttömyyskassa laskee kuukausittain maksetut summat yhteen ja jaksottaa summan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksottaminen tapahtuu siten, että maksetun tukipaketin määrää verrataan jäsenen päiväpalkkaan, joka lasketaan samalla periaatteella kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 4,48 prosentin vähennystä, kuten ansiopäivärahan laskennassa tehdään. Työnhaku on ehdottomasti pidettävä voimassa jaksotusaikana, koska jäsenen täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä säilyttääkseen ansiopäivärahaoikeuden jaksotuksen jälkeen.