Ansiopäiväraha

Päivärahan uudelleen määrittely

 

Jäsenen oikeus päivärahaan päättyy sen jälkeen, kun hän on saanut työttömyyspäivärahaa 300, 400 tai 500 päivän enimmäisajan. Uuden työssäoloehdon täyttyessä enimmäisajan maksaminen alkaa taas alusta.

Uusi työssäoloehto voi täyttyä joko siten, että se täyttyy edellisen enimmäisajan kuluessa tai siten, että työssäoloehto täyttyy enimmäisajan loppuun kulumisen jälkeen taikka siten, että osa työssäoloehtoon luettavasta työstä sijoittuu aikaan ennen enimmäisajan täyttymistä ja osa sen jälkeiseen aikaan.

Ansiopäiväraha määritellään pääsääntöisesti uudelleen ja päivät nollataan sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon, eli hän on työskennellyt yhteensä 26 viikkoa (väh. 18 h/vko) 28 kk:n tarkastelujakson aikana.

Päivärahaa ei kuitenkaan määritellä seuraavissa tapauksissa uudestaan:

Päivärahan määrittely, kun työssäoloehto täyttyy uudestaan vuoden kuluessa edellisen määrittelyn jälkeen aloitetusta maksusta

Päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahan enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahaoikeuden enimmäisajan alkaessa. Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi 14.3.2016, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudestaan, jos hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään 13.3.2017. Edellytyksenä on lisäksi, että ansiopäiväraha on määritelty 14.3.2016.

Kyseistä säännöstä sovelletaan siten, että mikäli päivärahakauden ensimmäinen päivä ei ole vuoden kuluessa edellisestä, määritellään päiväraha aina uudestaan, vaikka maksupäivä olisi siirtynyt esimerkiksi korvauksettoman määräajan, työkyvyttömyyden tai jonkin muun syyn takia. Säännös on siis tältä osin ehdoton.

Enimmäisajan kertymä nollataan aina uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen, vaikka enimmäisajan laskurissa olisi vielä "vanhoja" päiviä jäljellä.

Ansiopäivät voidaan nollata esimerkiksi satunnaisten töiden perusteella, kunhan työjakso on ollut työssäoloehdon täyttävää työtä.

Työllistämisvelvoite (velvoitetyö)

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvat ne 57–59-vuotiaat työnhakijat, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.

Jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika (500 päivää) täyttyy sen jälkeen, kun hakija on täyttänyt 57 vuotta, mutta ei vielä 60 vuotta, pääsee hän työllistämisvelvoitteen piiriin.

Velvoite koskee vain sellaisia työttömiä työnhakijoita, jotka täyttävät edellä mainitut ikää ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä koskevat edellytykset ja jotka eivät pääse työttömyyspäivärahan lisäpäiville.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty työ ei alenna työn päätyttyä maksettavaa työttömyyspäivärahaa. Tätä säännöstä sovelletaan myös tilanteessa, jossa vain osa työssäoloehtoon luettavista viikoista on täytynyt velvoitetyössä.
TE-toimiston velvollisuus palveluiden järjestämiseen 60 vuotta täyttäneille
Työssäoloehtoon voidaan 1.1.2017 alkaen lukea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina 60 vuotta täyttänyt henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa.

Jos työssäoloehtoon luetaan aikaa, jona hakija on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen. Eli jos työssäoloehto täyttyy sekä työstä että työllistymistä edistävästä palvelusta tai kokonaan työllistymistä edistävästä palvelusta, maksetaan ansiopäiväraha aikaisemman päivärahan suuruisena. Päivärahan taso ei siis nouse, vaikka se uuden työssäoloehdon perusteella olisikin suurempi.

Lisäpäivillä olevat hakijat

Ansiopäivien nollauksen ulkopuolelle jäävät ns. lisäpäivillä (”eläkeputki”) olevat jäsenet. Ansiopäiviä ei nollata eikä ansiopäivärahaa myöskään määritellä uudelleen, vaikka jäsen olisi työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 viikkoa sen jälkeen kun lisäpäivien maksaminen on alkanut.

Työssäoloehto täyttyy työllistymistä edistävän palvelun aikana

Jos jäsen täyttää uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoi­sen opiskelun aikana, ei ansiopäivärahan enimmäiskesto ala alusta, vaikka hän täyttäisi uuden työssäoloehdon. Uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos jäsen on täyttänyt työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana ja on työtön näiden TE-palveluiden päättymisen jälkeen, päivärahasi määritellään uudelleen ja enimmäisaikasi alkaa alusta.