Ansiopäiväraha

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun jäsen on ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viittä työpäivää vastaavan ajan. 

Omavastuuaikaa ei aseteta

Jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen ansiopäivärahan enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi 14.3.2018, omavastuuaikaa ei asetettaisi, jos hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään 13.3.2019.

Työttömyyspäivärahan maksun alkamisajankohtaa tarkasteltaessa ei oteta huomioon omavastuuaikaa. Siten vuosi alkaa kulumaan vasta ensimmäisestä maksetusta päivärahapäivästä lukien. Toisaalta myös uuden päivärahakauden tulee alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkaessa. Korvauksettomat määräajat, työkyvyttömyys tai työnhaun alkamisen siirtyminen, eivät pidennä vuoden jaksoa.

Lisäedellytyksenä omavastuun ottamatta jättämiselle on, että omavastuuaika on otettu edellisen päivärahakauden alkaessa. Tämän vuoksi esimerkiksi jatkuvaa, työssäoloehdon täyttävää osa-aikatyötä tekevällä uusi omavastuuaika asetetaan joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä.

Omavastuuaikaa ei myöskään aseteta, jos työnteko estyy sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia jolla ei ole riippuvuussuhdetta jäsenen omiin työehtoihin tai työoloihin. Tällöinkin jäsenen on kuitenkin ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Päivärahan maksaminen voidaan aloittaa, kun oikeus saada työnantajalta palkkaa työnteon estymisen ajalta lakkaa. Omavastuuaika pidätetään vasta, jos jäsen jää myös työtaistelutoimenpiteen päättymisen jälkeen työttömäksi.

Edellytykset omavastuun ottamiselle

Viisi omavastuupäivää on kerättävä kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuupäiviksi kelpaavat kaikki ma – pe väliset päivät, myös arkipyhäpäivät, jos jäsen on kokonaan työtön tai lomautettu kokonaan toistaiseksi. Omavastuupäiviä voi olla enintään viisi yhden kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika kuluu myös sinä aikana, kun jäsenelle maksetaan ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kokeilu ja valmennus.

Omavastuupäiviä ei voida asettaa sellaiselle ajanjaksolle, jolle jäsen on saanut hylkäyspäätöksen esimerkiksi taloudellisen etuuden jaksotuksen vuoksi.

Omavastuuaika ei voi kulua päällekkäin rangaistuskarenssin kanssa. Jos jäsen on saanut esimerkiksi 90 päivän rangaistuskarenssin, viiden päivän omavastuuaika asetetaan vasta rangaistuskarenssin jälkeen.

Omavastuuaika ja lomautus lyhennetylle työajalle

Jos jäsen lomautetaan lyhennetylle työajalle, voidaan omavastuupäiviä laskea sellaisilta kalenteriviikoilta, joiden aikana työaika on korkeintaan 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Siten nelipäiväisen työviikon ajalta kertyy yksi omavastuupäivä kalenteriviikossa. Nelipäiväinen työviikko tarkoittaa sitä, että jäsenellä on neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta vapaapäivää kalenteriviikon aikana.

Jos jäsen on osa-aikatyössä, voidaan omavastuupäiviä laskea sellaisilta neljän viikon tai kuukauden jaksoilta, joiden aikana työaika ei ylitä 80 prosenttia alan normaalista työajasta.

 Omavastuuaika kuluu myös sinä aikana, kun jäsenelle maksetaan ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kokeilu ja valmennus.