Ansiopäiväraha

Lisäpäiväoikeus ja velvoitetyö

Lisäpäiväoikeus eli niin kutsuttu eläkeputki on vakiintunut sanonta työttömyysturvassa. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa päivärahan maksamista yli 500 päivältä.

Vuonna 1950–1954 syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, jos hän täyttää 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti.

Vuonna 1955-1956 syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, jos hän täyttää 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä

Jäsenellä voi myös olla mahdollisuus siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä, jos jäsen on syntynyt vuonna 1950–1957, hän on täyttänyt 62 vuotta ja hänelle on maksettu lisäpäiviä vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. 

Hakijalla, jolla ei ole oikeutta lisäpäiviin hänen täytettyään 57 vuotta ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisajan täyttyessä voi olla oikeus ns. velvoitetyöhön.

Velvoitetyö

Työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy 500 päivän enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

Mikäli henkilö ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työvoimakoulutusta, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä, muun kuin kunnan palveluksessa, on hänen kotikuntansa TE-toimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus (“velvoitetyö”) kuuden kuukauden ajaksi (työllistämivelvoite).

Kunnan on järjestettävä työntekomahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisajan täyttyessä.

Kun työssäoloehto hankitaan kyseisellä velvoitetyöllä, ei päivärahaa määritellä uudelleen tämän velvoitetyön palkasta ellei palkka siitä ole ollut aikaisempaa palkkaa suurempi.