Ansiopäiväraha

Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa  työllistymistä edistävien palveluiden ajalta ensimmäisten korkeintaan 200 maksupäivän ajalta.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä ajalta, jona jäsen osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Lisätietoja työllistymistä edistävistä pal¬veluista löydät nettisivujemme kohdasta Työllistymistä edistävät palvelut.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa koko palvelun keston ajalta, vaikka pal¬velua ei järjestettäisikään viitenä päivänä viikossa. Ansiopäivärahasi määrä ei toisin sanoen vähene vain siitä syystä, ettei palvelua järjestetä viitenä päivänä viikossa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palvelujen väliseltä ajalta, jos tämä aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä yhden työttömyyspäivärahaoikeuden 500 päivän enimmäis¬ajan kuluessa. Maksaminen voidaan aloittaa taas alusta, jos täytät palkansaajan tai yrittä¬jän työssäoloehdon uudelleen. Sovitellun ansiopäivärahan yhteydessä maksettu korotettu ansio-osa kerryttää 200 päivän enimmäisaikaa jokaisella maksetulla päivällä riippumatta päivärahan suuruudesta.

Korotetun ansio-osan määrä

Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 25 prosenttia.

Päivärahan enimmäisajan kuluminen korotettua päivärahaa maksettaessa

Korotetulla ansio-osalla maksettu päiväraha kerryttää päivärahan maksulle asetettua enimmäisaikaa jokaisella maksupäivällä. Soviteltuna maksettu korotettu ansiopäiväraha muunnetaan laskennallisesti täysiksi korotetuiksi ansiopäivärahapäiviksi. Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kerryttää kuitenkin korotetulle ansio-osalle säädettyä 90 ja 200 päivän enimmäisaikoja jokaiselta maksetulta päivältä.