Ansiopäiväraha

Työssäoloehto

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen jälkeen kun, olet jäsenenä ollessa täyttänyt työssäoloehdon ja maksanut työssäoloajalta jäsenmaksun.

 

Työssäoloehdon edellytykset

Työssäoloehto täyttyy kun olet työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut työssä vähintään 26 viikkoa. Työtä kalenteriviikolla (ma-su) tulee olla vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista.

Työssäoloehtoon luetaan sellainen työ, josta on maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta on kokoaikatyön palkan vuonna 2019 oltava vähintään 1211 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehtoon luetaan myös palkallinen vuosiloma ja aika, jolta olet saanut täyttä palkkaa sairauden ajalta.

Palkkatuetusta työstä vain 75 % kerryttää työssäoloehtoa. Palkkatuki on työnantajalle myönnettävä tuki työttömän henkilön palkkakustannuksiin. Edellä mainitussa tilanteessa työssäoloehto täyttyy 35 viikossa 26 viikon sijaan.

Jos palkkatuettu työ on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella, 100 % tehdystä työstä kerryttää työssäoloehtoa. Työllistämisvelvoitteen piiriin kuulu sellainen henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

Kun olet täyttänyt 60 vuotta, työssäoloehtoon luetaan myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina olet ollut työ- ja elinkeinotoimiston järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, koulutuskokeilu ja työkokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.


Tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta.

Aika, jonka olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa tai aika, jota palkkatuetun työn ajalta ei voida lukea työssäoloehtoon, pidentävät 28 kuukauden tarkastelujaksoa.

Jos sinulle on maksettu alennettua sairausajan palkkaa tai olet saanut osasairauspäivärahaa, ajanjaksot eivät kerrytä työssäoloehtoa, mutta pidentävät 28 kuukauden tarkastelujaksoa.

Jos olet ollut pois työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä, 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää. Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaololle ovat mm. palkaton sairausloma, kuntoutus, vanhempainvapaat, alle 3-vuotiaan lapsenhoito, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus tai siviilipalvelus.

Jos poissaolo työarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä on kestänyt yli kuusi kuukautta, menettää oikeuden ansiopäivärahaan. Tämän jälkeen ansiopäivärahalle pääsee takaisin vasta, kun on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.