Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahan määrä 2019

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta (32,40 €) sekä jäsenen palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, mutta 3 078,00 € kuukaudessa ylittävän tulon osalta ansio-osa on 20 prosenttia.

Ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % jäsenen ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta mutta vähintään peruspäivärahan suuruinen. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus, joka on 5,23 € yhdestä, 7,68 € kahdesta ja 9,90 € kolmesta tai useammasta lapsesta päivää kohden.

Määrittelyssä käytettävä palkka

Ansiopäiväraha määritellään ennakonpidätyksen alaisen palkan perusteella, jonka jäsen on ansainnut työssäoloehdon täyttäneestä palkkatyöstä. Työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa (katso kohta työssäoloehto). Ansiopäivärahan määrittelyyn hyväksytään ainoastaan työssäoloehdon täyttäneet viikot. Yksi työviikko sisältää aina viisi työpäivää.

Jos henkilö on työllistynyt kahdessa tai useammassa työssä yhtä aikaa, palkanmäärittelyssä otetaan huomioon henkilön tulot kaikista työsuhteista. Kahdesta tai useammasta työsuhteesta tehtävässä palkanmäärityksessä otetaan huomioon kaikki palkanmäärityksessä yleensäkin huomiotavat tulot vaikka työajat kahdessa tai useammassa työsuhteessa ylittäisivät aloilla sovellettavat enimmäistyöajat.

Osa-aikaeläkkeeltä suoraan työttömäksi jääneen jäsenen ansiopäiväraha määritellään ennen osa-aikaeläkettä ansaitun palkan mukaan edellyttäen, että jäsen on ollut kassan jäsen tänä aikana. Jos jäsen on ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla ennen työttömyyttään, määritellään ansiopäiväraha näitä edeltävältä ajalta.

Ansiopäivärahan määrittely tehdään vakiintuneen palkkatulon perusteella, johon lasketaan palkan lisäksi vuosilomapalkka, jatkuvat vuorolisät, tms., jotka maksetaan jatkuvasti palkan yhteydessä ja niiden ansaintajakso kohdistuu palkanmääritysjaksoon.

Vuosilomakorvaus, lomaraha tai taloudelliset etuudet eivät ole vakiintunutta palkkatuloa.

Ennen ansiopäivärahan laskemista bruttopalkasta vähennetään määrittelyyn kuulumattomat erät, esim. lomarahat ja lomakorvaukset. Ansiopäivärahasta vähennetään myös 4,24 %, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

 

Päivärahalaskuri

Päivärahalaskurissa voit tehdä kokeiluja päivärahan tasosta eri tilanteissa.